Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT ONDERWIJSOPREIS

(www.onderwijsopreis.nl)

Tot stand gekomen op 25 mei 2018

Inleiding

OnderwijsOpReis neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@onderwijsopreis.nl

Wie is OnderwijsOpReis?

OnderwijsOpReis is een VOF, kantoorhoudende te (2584SJ) Den Haag aan Gaffelstraat 78, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65682815.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

OnderwijsOpReis is verantwoordelijk voor het geven van online les aan Nederlandstalige kinderen over de gehele wereld. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.onderwijsopreis.nlte gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Hoe gebruikt OnderwijsOpReis jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor OnderwijsOpReis persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens OnderwijsOpReis voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door OnderwijsOpReis worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. OnderwijsOpReis zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:                 Financiële administratie.

Gegevens:                 Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:                Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:                 Facturatie

Gegevens:                 NAW-gegevens, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), betalinggegevens

Grondslag:                Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:                 Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:                   NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, dossiergegevens, skypenaam.

Grondslag:                Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:                 Sollicitatie

Gegevens:                 NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer,

Grondslag:                Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:      Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Marketing

Doeleinde:                 Social Media marketing (Facebook Pixel)

Gegevens:                 NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, social media account, User ID

Grondslag:                Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang:      Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:                 Retargeting (Facebook Pixel)

Gegevens:                 NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, social media account, User ID

Grondslag:                Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang:      Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van OnderwijsOpReis.

 

Website

Doeleinde:                 Website analytics

Gegevens:                 Surfgedrag, locatie

Grondslag:                Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang:      Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:                 Plaatsen van reviews

Gegevens:                 Naam, inhoud van bericht

Grondslag:                Uitvoering van overeenkomst

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Bewaartermijn

OnderwijsOpReis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

OnderwijsOpReis heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Toestemming

Op het inschrijfformulier van OnderwijsOpReis zal uw toestemming worden gevraagd voor het gebruik van oefensoftware door OnderwijsOpReis ter uitvoering van de Overeenkomst. De oefensoftware die door OnderwijsOpReis wordt gebruikt zijn:

  • Letterstad
  • Taalzee
  • Rekentuin
  • JuniorEinstein

OnderwijsOpReis behoudt zich verder het recht voor om lessen te filmen teneinde interne evaluaties van de leerkrachten uit te kunnen voeren. Het filmmateriaal zal direct nadat de interne evaluatie is uitgevoerd worden verwijderd. Indien u bezwaar heeft tegen het filmen van lessen waarbij uw kinderen betrokken zijn, kunt u dit aan OnderwijsOpReis kenbaar maken. OnderwijsOpReis zal dan met u in overleg gaan teneinde een passende oplossing te vinden dan wel geheel afzien van het filmen van de desbetreffende les.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij OnderwijsOpReis over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen bij OnderwijsOpReis. Je kunt verzoeken dat OnderwijsOpReis je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om OnderwijsOpReis te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van OnderwijsOpReis of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van OnderwijsOpReis te verkrijgen. OnderwijsOpReis zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat OnderwijsOpReis je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door OnderwijsOpReis

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@onderwijsopreis.nl. OnderwijsOpReis zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat OnderwijsOpReis een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien OnderwijsOpReis je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en OnderwijsOpReis.

Het kan zijn dat OnderwijsOpReis verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt OnderwijsOpReis afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. OnderwijsOpReis legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Het monitoren van gedrag & cookies

OnderwijsOpreismaakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van OnderwijsOpReis worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van OnderwijsOpReis worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Lees in onze Cookie Statement meer over ons cookiebeleid.

Privacy policy van derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun je terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. OnderwijsOpReis kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van OnderwijsOpReis.

Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kun je zien hoe je kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kun je ze sturen in hun gedrag. Wanneer jouw kind lessen bij ons volgt kan het zijn dat wij bepaalde gegevens van hem/haar moeten delen met een derde partij omdat wij met verschillende oefensoftware werken. Wij zullen voordat wij dit account aanmaken om jouw toestemming vragen. Tevens verwerken wij enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

OnderwijsOpReisgaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt OnderwijsOpReis voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

OnderwijsOpReisbeschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop OnderwijsOpReis je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@onderwijsopreis.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop OnderwijsOpReis jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@onderwijsopreis.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.